Realizacje

Cigacice – remont drogi i mostu

Wykonawca: PBW Inżynieria Jacek Garbacz i Probudowa.com – konsorcjum.

 

Zamawiający: Powiat Zielonogórski  

 

Parametry techniczne:

Obiekt istniejący: Przedmiotowy obiekt to most drogowy zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1187F w km
3+650. Jest to most wieloprzęsłowy (10 przęseł) o schemacie statycznym belki swobodnie
podpartej. Rozpiętość poszczególnych przęseł patrząc od strony Zielonej Góry wynosi Lt = 5 x
33,8 m + 87 m + 4 x 32,0 m, łącznie 384 m. Konstrukcje nośną przęseł stanowią stalowe
dźwigary kratowe z jazdą dałem. W dolnych pasach (węzłach) wykonana pomost w postaci
żelbetowej płyty pomostowej opartej na stalowym ruszcie. Odległości między osiami podparć
przęseł sąsiednich wynosi 0,7 m dla przęseł o Lt = 32,0 m i 33,8 m, natomiast dla przęsła
nurtowego i przęsła sąsiedniego wynosi 1,15 m. Płyta pomostowa w miejscu występowania
łożysk ruchomych posiada urządzenie dylatacyjne (nieszczelne).

 

Zakres zadania: 

Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczących remontu drogi i mostu jest wykonanie
takiego zakresu robót, który w zasadniczy sposób poprawi ich kondycję techniczną, a tym
samym sprawi, że odcinek drogi wraz mostem będzie użytkowany bezawaryjnie i nie będzie
konieczność wprowadzania dodatkowych ograniczeń. Na dzień dzisiejszy obiekt znajduje się w
złym stanie technicznym. Na taki stan techniczny wpływ mają postępujące niekorzystne
zjawiska korozyjne elementów stalowych i betonowych płyty pomostowej. W celu zatrzymania pogarszających się niekorzystnych zjawisk powstających na powierzchniach
betonowych podpór projektuje się ich naprawę przez skucie luźnych elementów, oczyszczenie
oraz uzupełnienie powierzchni betonowych oraz zabezpieczenie materiałami PCC wraz z
powłokami malarskimi. Elementy w konstrukcji stalowej mostu planuje się oczyścić metodami
ściernymi a następnie zabezpieczyć powierzchniowo powłokami antykorozyjnymi. W przypadku
mocno skorodowanych elementów zakłada się ewentualną wymianę na nowe lub miejscową
naprawę przez uzupełnienie ubytku korozyjnego.
Z uwagi na bardzo zły stan techniczny żelbetowej płyty pomostowej, konieczne będzie
wykonanie jej wymiany wraz z odtworzeniem istniejącej infrastruktury drogowej tj. wykonaniu
nowych wpustów i krawężników, jezdni asfaltowej, bariery ochronnej oraz urządzeń dylatacyjnych. Dodatkowo w ramach prac remontowych projektuje się remont istniejącego
oświetlenia no moście oraz naprawę wózka rewizyjnego zlokalizowanego w przęśle nurtowym.
Projektowany zakres prac remontowych nie będzie ingerował z koryto rzeki Odry oraz nie
będzie zawężał skrajni żeglownej pod mostem. Zakres prac również nie będzie kolidował z
istniejącymi sieciami przebiegającymi przez most.
W ramach projektowanych prac na dojazdach, zakłada się również remont istniejącego
odwodnienia powierzchniowego dojazdu od strony Cigacic oraz Zielonej Góry. Na dojazdach do
mostu projektuję się również wykonanie remontu nawierzchni chodników oraz jezdni, w tym
remont nawierzchni zatoki autobusowej, peronu i skrzyżowania. W obrębie podpór na dojazdach
projektuje się wykonanie nowych płyt przejściowych.
Prace remontowe obejmują również naprawę uszkodzonego kamiennego muru zlokalizowanego
od strony Cigacic (górna woda).
Po przeprowadzonych pracach remontowych nie zmieni się światło pionowe i poziome pod
mostem, nie zmienią się również podstawowe parametry geometryczne i użytkowe mostu, które
pozostaną bez zmian.
Zakłada się, że prace remontowe będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu obiektu dla
ruchu.

Data rozpoczęcia: 26.02.2020r.

Data zakończenia: w trakcie

Wartość kontraktu: 9?480?001,15 zł netto

Zobacz także:

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Droga S3 – Zaprojektowanie i wybudowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) ? Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości ok. 15,3 km? – roboty na drogowych obiektach mostowych MS-44A, WS-45A, MS-46A, WS-57A

Łódź – LK537

Łódź – LK537

Remont dwóch obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 537 Żakowice Południowe R7 ? Słotwiny most w km 0,519, most w km 2,618

Most w Jaworzniku DW792

Most w Jaworzniku DW792

Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w km 2+914 nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Jaworznik.

Świerkocin DW131

Świerkocin DW131

Przebudowa mostu przez rzekę Warte w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie ? Krzeszyce wraz z dojazdami

Most Chojnów DW328

Most Chojnów DW328

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Włosień DW358

Włosień DW358

Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj

Jesteś zainteresowany wspołpracą?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:
+48 577 450 079

Napisz:
BIURO@PROBUDOWA.COM